ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายชาลี อุทคำกอง
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี พ.ศ.2499 - 2517
ชื่อ-นามสกุล : นายปรีชา ศิลาเกษ
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี พ.ศ.2517 - 2523
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญเพ็ง ทองปัน
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี พ.ศ.2523 - 2531
ชื่อ-นามสกุล : นางพรรณี พุ่มแก้ว
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี พ.ศ.2532
ชื่อ-นามสกุล : นางประพิศ บัวขาว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี พ.ศ. 2532-2539
ชื่อ-นามสกุล : นางพรรณี พุ่มแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี พ.ศ. 2539 - 2546
ชื่อ-นามสกุล : นายประสาท รอบรู้
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี พ.ศ.2547 และปี พ.ศ.2554-2555
ชื่อ-นามสกุล : นางแหลมทอง ป้านสุวรรณ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี พ.ศ.2547-2552
ชื่อ-นามสกุล : นางจิราพร ปรีชาพรประเสริฐ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี พ.ศ. 2555-2557
ชื่อ-นามสกุล : นายสิทธิชัย สำเนากลาง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี พ.ศ.2552-2554 และปี พ.ศ. 2557-2560
ชื่อ-นามสกุล : นายประชา เบาใจ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี พ.ศ.2560-2562
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวขวัญพธู อัครจันทร์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน