ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่อง ให้สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบทุกแห่ง ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ครั้งที่ 6
ด้วยปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานียังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เทศบาลเมืองวารินชำราบตระหนักถึงความปลอดภัย ในชีวิตของนักเรียนและพนักงานครูเทศบาล ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค อาศัยอำนาจตามความในมาตร 48 เตรส (2) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ประกอบกับความตามข้อ 5,9,10,11 และข้อ 12 ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยปีการศึกษาการเปิดและการปิดสถานศึกษา พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 โดยอนุโลม
จึงให้สถานศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบทุกแห่ง ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน - 15 ตุลาคม 2564 ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ในระหว่างที่สถานศึกษาต้องปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษดังกล่าว จึงให้สถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด จัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบและวิธีการต่าง ๆ โดยคำนึงถึงบริบทของนักเรียนที่บ้านความและพร้อมของผู้ปกครอง และให้นักเรียน ผู้ปกครองติดตามข้อมูลข่าวสารของสถานศึกษาแต่ละโรงเรียน ดังนี้
1. โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ เว็บไซต์ https://wichachart.ac.th หรือ เพจ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ
2. โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ เว็บไซต์ www.tssr.ac.th หรือ เพจ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ
3. โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5 เว็ปไซด์ www.tmp5.ac.th//mainpage หรือ เพจ มิตรภาพ วารินชำราบ
ทั้งนี้ ให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์ฯ กำชับ ติดตามให้พนักงานครูเทศบาล พนักงานจ้าง หรือผู้ที่เข้ามาติดต่อราชการภายในบริเวณโรงเรียน ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด
ประกาศ ณ วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2564
โพสเมื่อ : 24 ก.ย. 2564,06:43   อ่าน 508 ครั้ง