ระดับชั้นอนุบาล

นางสาวสุทธิดา อ่อนจันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าระดับชั้นอนุบาล

นางสาวนันทนากรณ์ หุ้นศรี
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสุจิตรา จงรักษ์
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสาวพลอยมีนา สำโรง
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/3

นางวรางคณา แม่นมั่น
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางแววตา หอมสมบัติ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางธนาวดี สง่าจิตร
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวพิมพ์จันทร์ สุขขินทร์
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวสุทธิดา อ่อนจันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางกมลชนก ประดับศรี
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3