ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางรุ่งณะภา รอบรู้
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางรุ่งณะภา รอบรู้
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวมยุลา เนตรพนา
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางโฉมยงค์ มิมาชา
ครูเชี่ยวชาญ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวนิสากานต์ บุ้งทอง
ครูชำนาญการพิเศษ

สิบเอกหญิงณัฐสินี พุ่มทอง
ครู