ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางปัทมา มุสิกสวัสดิ์
ครูเชี่ยวชาญ
หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางสง่าศรี เสมอสุข
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางปวียธิดา ประชาสุภัค
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางภรินธร พรมขอนยาง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวศุจินธรา คำหอม
ครูชำนาญการพิเศษ