ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางรัชต์วดี สามารถ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสุนันท์ ประเสริฐศรี
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นายธเนศ ดีสุภาพ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายวิชัย ทัดเทียม
ครูเชี่ยวชาญ