ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางสุนันท์ ประเสริฐศรี
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นายวิชัย ทัดเทียม
ครูเชี่ยวชาญ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางรัชต์วดี สามารถ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสุนันท์ ประเสริฐศรี
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นายธเนศ ดีสุภาพ
ครูชำนาญการพิเศษ