ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวอมรรัตน์ โพธาราม
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางนิตยา โทนุสิน
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางถนอมศรี บัวแก้ว
ครูเชี่ยวชาญ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางจรรยา ชูเกษ
ครูเชี่ยวชาญ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางพรทิพย์ คล้ายพยัฆ
ครูชำนาญการพิเศษ