ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางเจนจิรา แก้วคำแสน
ครูเชี่ยวชาญ
หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นายพัลลภ โทนุสิน
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางเจนจิรา แก้วคำแสน
ครูเชี่ยวชาญ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

ส.อ.สมพล ส่งสุข
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นายสุธี ชูเกษ
ครูเชี่ยวชาญ

นางสาวศรีวรรณ ส่งเสริม
ครูชำนาญการพิเศษ