ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางเรืองรอง อวยชัย
ครูชำนาญการ
หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นายจรัส หาคำ
ครูเชี่ยวชาญ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางเรืองรอง อวยชัย
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางอิงธัญ ธัญสิริสุข
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวพชรไพลิณ เหลาสิทธิ์
ครู