ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

นางอรุณี ทองปัน
ครูเชี่ยวชาญ
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

นางพิมพ์มาศ สิงหัษฐิต
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางทิพวรรณ โสภาภรณ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิไล เหล่าโก้ก
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางนิสากร เหล็งสุดใจ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวรัศมี แสนดี
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นายธวัชชัย วิริยะกุล
ครูชำนาญการพิเศษ

นางปนัดดา พรมจันทร์
ครูชำนาญการ

นางณิชชา มะลีจันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1