ครูพี่เลี้ยงเด็กอนุบาล

นางสาวกาญจนา เฟื่องพวง

นางสาวรัตนาพร เทาศิริ

นางสาวอรไท บุตรศิลป์