ครูพี่เลี้ยงเด็กอนุบาล

นางสาววิภาวดี ศรีวะรมย์

นางสาวกาญจนา เฟื่องพวง

นางสาวรัตนาพร เทาศิริ